Tuesday, December 11, 2012

Talumpati

  Ang talumpati ay isang maayos pagbigkas sa harap ng isang madla kung saan ang mga mahahalagang kaisipan ay inihahatid sa mabisang paraan. Ito ay isang sining sapagkat magalang ang pananalita ng isang nananalumpati at piling-pili ang mga salitang ginagamit ukol sa mahahalaga at napapanahong paksa. 
Mga Dapat Isaalang-alang sa Pagtatalumpati 
 1. Ang Mananalumpati – dapat isaalang-alang ng mananalumpati ang kanyang sarili sa harap ng       kanyang tagapakinig; ang kanyang paraan ng pagbigkas ng mga salita, kanyang pananamit,         kanyang asal sa entablado, kumpas ng kamay; at laging dapat tandaan na siya ay nasa harap           at pinakikinggan at pinanood ng mga tao           
 2. Ang Talumpati – kailangang isaalang-alang ang nilalaman ng talumpati upang matukoy ang wasto at            pinakamabuting paraan ng pagbigkas nito at higit sa lahat dapat matukoy ang layunin at   kaisipang nais iparating ng talumpati upang maiabot ito nang malinaw sa mga tagapakinig
 3. Ang Tagapanood/Tagapakinig – higit na mabuting malaman ng isang mananalumpati ang uri at antas        ng kanyang tagapakinig upang makapag-isip siya ng mabuting paraang gagamitin na             makapukaw sa atensyon ng mga ito at nang mahikayat ang mga ito na makinig hanggang sa wakas ng talumpati; mahalaga ring malaman kung sino ang tagapakinig upang maibagay sa             kanila ang talumpati at maging malinaw ang kahalagahan ng talumpati para sa kanila 
Uri ng Talumpati/Pagtatalumpati 
 • Biglaan o Daglian – (impromptu) walang pagkakataong makapaghanda ang mananalumpati; ngunit           ang mga pagkakataong ito ay gaya lamang ng mga simpleng okasyon gaya ng mga sa    paaralan, kaarawan at iba pa
 • Maluwag – (extemporaneous) ang mananalumpati ay binibigyang ng maikling panahon para         maghanda pagkatapos maibigay ang paksa o tanong
 • Handa – (prepared) mahabang panahon ay ibinibigay para maghanda ang mananalumpati; isinasaulo       na ang isang handang talumpati at pipiliin na lamang ang wasto at pinakamabuting paraan ng    pag-deliver
 Katangian ng Isang Mahusay na Mananalumpati 
 • May magandang personalidad
 • Malinaw magsalita
 • May malawak na kaalaman sa paksang tinatalakay
 • May kasanayan sa pagtatalumpati
 • Mahusay gumamit ng kumpas
 Mga Katangian ng Mabuting Kumpas 
 • Maluwag at maginhawa – higit na magandang tingnan kung natural ang pagkumpas at hindi naninigas
 • May buhay at hindi matamlay – iba-ibang sigla ang dapat taglayin ng mga kumpas
 • Tiyak – tiyak ang pagtuturo sa tao o bagay na itinuturo
 • Nasa pahanon – nasa tayming ang kumpas, hindi nauuna o nahuhuli sa dapat nitong paglagyan
 • Angkop sa mga nakikinig – iayon ang mga kumpas sa uri at antas ng tagapanikig at ang laki nito

No comments:

Post a Comment