Friday, December 7, 2012

Alamat ng Pitong PuloNoong unang panahondaandaang taon na ang nakalipas, ay mayisang magasawang nakatira sa IloiloSila’y may pitong anak napawing mga babaeMasinop ang kanilang mga magulang kaya lumakisila sa bait at kabanalanPalibhasa’y magaganda at mababait aymarami ang sa kanila’y pumipintuho at nag- aanyaya sa mgakasayahan.
Isang araw ay nadaig sila ng udyok na dumalo sa isang malakingpiging na idadaos sa pulo ng Guimaras. At sa halip na tumungo sasimbahan noong araw na iyon ay sumakay sila sa isang paraw obangka at pumaroon sa pook ng kasiyahan.
Ang kanilang ina ay balisangbalisa dahil sa hindi paguwi ngkaniyang mga anak na dalagaSa katatanong at kahahanap aynatanto niya ang nangyarikaya sa malaking poot ay isinumpa angmga anak at sinabi:
“Kung gayong nauna pa at mas higit sa kanila ang kasiyahan kaysa saDiyos ay maanong mangahulog na sila sa laot.
Ang sumpa ay tumalabang mga anak na dalaga ay hindi nanakabalikpagkat nang sila ay nasa laot na ay lumubog na bigla angbangka na kanilang sinasakyan, at ang mga magkakapatid aynangalunodSiya naming paglitaw ng mga pulong maliliitpito angbilang at magkakalapit. Pinamagatang “Siete Pecados” o pitongkasalanan, at ipinalagay na ito ang mga yumaong magkakapatid.

No comments:

Post a Comment